Pacte civil de solidarité

 

Czy obywatel polski ma prawo zawrze Pacs?

Każda pełnoletnia osoba, mieszkająca we Francji, bez względu na narodowość, ma prawo do zawarcia Pacs-u, jeżeli spełnia warunki przewidziane w kodeksie cywilnym.

Kto nie ma prawa do zawarcia Pacs-u ?

Pacs nie może być zawarty pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz krewnymi w linii bocznej do trzeciego stopnia. Nie jest także możliwy w przypadku osób spowinowaconych w linii prostej.

Nie maja prawa do Pacs-u osoby:

 • niepełnoletnie,
 • pozostające w związku małżeńskim,
 • „spaksowane”, czyli związane Pacs-em z inną osobą.

Co należy zrobić, aby zawrzec Pacs?

 • Należy sporządzić pisemną umowę i osobiście zarejestrować ją w kancelarii sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Declaration conjointe au greffe du tribunal d’instance).
 • Umowa ta może być sporządzona przez notariusza lub zredagowana samodzielnie przez osoby zawierające związek.
 • Powinna ona uwzględniać między innymi wybór ustroju wspólności lub rozdzielności majątkowej.
 • Po sprawdzeniu tożsamości oraz zdolności do czynności prawnych zainteresowanych, sekretarz sądu (greffier) wpisuje umowę do Rejestru obywatelskich umów solidarności. Od tego momentu Pacs zaczyna wywoływać skutki prawne pomiędzy stronami.
 • Informacje o zawarciu Pacs-u (data i dane partnera) są wpisywane na marginesie.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia Pacs-u?

 • pisemna umowa Pacs-u
 • oryginal i fotokopia dowodów tożsamości
 • zupełny akt urodzenia (ważny 3 miesiące od daty wydania)
 • deklaracja na honor o braku pokrewieństwa z partnerem
 • deklaracja na honor o miejscu zamieszkania
 • fotokopia orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli któraś ze stron pozostawała w związku małżeńskim)
 • zaświadczenie o niepozostawaniu w Pacs-ie z inną osobą (Certificat de non pacs), wydawany przez sąd najwyższej instancji (Tribunal de grande instance de Paris)
 • zaświadczenie o Certificat de non inscription au répertoire civil annexe wydawany przez Service Central de l’Etat Civil, jeśli osoba zainteresowana rezyduje we Francji od ponad roku.

Uwaga!

Polak, który nie posiada francuskiego aktu urodzenia musi uzyskać Certificat de coutume – zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia Pacs-u. Dokument jest wydawany w polskim konsulacie.

Jakie są konsekwencje prawne Pacs-u?

 • współodpowiedzialność za długi zaciągnięte na potrzeby życia codziennego w czasie trwania Pacs-u
 • wspólna deklaracja podatkowa
 • pomoc materialna i opieka w przypadku choroby, bezrobocia itp.
 • zwolnienie od podatku po zmarłym partnerze (konieczne jest jednak spisanie testamentu, sam Pacs nie gwarantuje automatycznie prawa do spadku)
 • w przypadku śmierci jednego z partnerów prawo do korzystania z mieszkania, jeżeli w umowie nie zostało postanowione inaczej
 • obowiązki i prawa ustalone w zawartej umowie

Jak można rozwiązać Pacs?

W przeciwieństwie do małżeństwa Pacs może być w każdym momencie rozwiązany.

 • Pacs może zostać zakończony poprzez złożenie przez strony wspólnej deklaracji w kancelarii sądu, w którym uprzednio dokonały rejestracji umowy.
 • Każdy z partnerów może zakończyć związek przez jednostronne pisemne oświadczenie woli złożone w kancelarii sądu. W takim przypadku rozwiązanie Pacs-u jest ważne od momentu doręczenia oświadczenia drugiemu partnerowi.

Uwaga!

Z mocy prawa Pacs wygasa:
- w momencie śmierci jednego z partnerów,
- na skutek zawarcia przez nich związku małżeńskiego,
- gdy jednen z partnerów zawrze związek małżeński z osobą trzecią.

Partnerowi, który ponosi winę za rozpad związku (rupture fautive), może zostać zasądzone odszkodowanie na rzecz porzuconego partnera.

Czy Pacs jest ważny w Polsce?

Pacs jest ważny tylko na ternie Francji. W Polsce nie posiada on mocy urzędowej.