KASA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAF


WYBRANE ŚWIADCZENIA


Dodatki z tytułu wychowywania małego dziecka

(PAJE – Prestation d’accueil du jeune enfant)

Świadczenie z tytułu narodzin lub
przysposobienia dziecka (becikowe)

Prime à la naissance ou à l’adoption

Zasiłek z tytułu wychowywania
dziecka do 3 lat

Allocation de base

Dodatek z tytułu wyboru opieki
nad dzieckiem

Complément de libre choix
du mode de garde (CMG)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego

Complément de libre choix
d’activité (CLCA)

Pomoc dla rodziny

Zasiłek rodzinny

Allocations familiales (AF)

Dodatek rodzinny

Complément familial (CF)

Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Allocation de rentrée scolaire (ARS)

Zasiłek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

Allocation de soutien familial (ASF)

Odzyskiwanie świadczeń alimentacyjnych

Recouvrement des pensions alimentaires

Zasiłek z tytułu opieki
nad chorym dzieckiem

Allocation journalière de
présence parentale (AJPP)

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH)


Pomoc mieszkaniowa

(Aides au logement)

Dofinansowanie do mieszkania

Aide personnalisée au logement (APL)

Dofinansowanie do opłaty
za mieszkanie rodzinne

Allocation de logement
à caractère familial (ALF)

Dofinansowanie do opłaty
za mieszkanie socjalne

Allocation de logement
à caractère social (ALS)

Zasiłek z tytułu przeprowadzki

Prime de démenagement


Świadczenia solidarnościowe

(Solidarité et insertion)

Zasiłek z tytułu opieki nad
dorosłą osobą niepełnosprawną

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Zapomoga socjalna

Revenu de Solidarité active (RSA)


Czy obywatel Polski ma prawo do świadczeń z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF)?

 • Polak, który przebywa we Francji wraz z rodziną na stałe i legalnie ma prawo do wszystkich świadczeń, jeżeli:
  • posiada prawo do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (Sécurité sociale),
  • zgłasza dochody do urzędu skarbowego.
 • Polak, który pracuje we Francji i ma rodzinę mieszkającą w Polsce ma prawo do zasiłku rodzinnego. Jeżeli jest jedynym żywicielem rodziny ma prawo do całego zasiłku. Jeżeli zaś otrzymuje świadczenia na dzieci w Polsce, Francja pokrywa różnicę pomiędzy kwotą polskiego i francuskiego zasiłku. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest:
  • posiadanie prawa do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (Sécurité sociale),
  • zgłaszanie dochodów do urzędu skarbowego.

Jak obliczana jest wysokość świadczeń rodzinnych?

 • Wysokość świadczeń rodzinnych na rok 2013 jest obliczana na podstawie zeznania podatkowego z 2011 roku.
 • Polak, który w 2011 roku składał zeznanie podatkowe w Polsce lub w innym kraju, musi wysłać do CAF-u przetłumaczone rozliczenie podatkowe z tego roku.
 • Niektóre świadczenia rodzinne są przyznawane osobom/rodzinom, których roczne dochody nie przekraczają ustalonych pułapów finansowych.

Uwaga!

Zasiłek rodzinny jest przyznawany bez względu na wysokość dochodów.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny we Francji na rodzinę mieszkającą w Polsce?

Należy złożyć do CAF-u formularze:

 • E 401 – zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych,
 • E 411 – prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny,
 • E 402 – zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych (w szczególnych przypadkach).

Formularze E 401 oraz E 411 składają się z dwóch części: A i B.

Część A

Część A jest wypełniana przez postulującego, następnie weryfikowana i uzupełniana przez francuską Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF) i odsyłana na jego francuski adres.

Postulujący składa formularz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w województwie, w którym mieszka jego rodzina.

Część B

Część B formularza jest wypełniania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a następnie odsyłana do CAF-u, aby mogły zostać wypłacone świadczenia rodzinne.

Jakie dokumenty należy dołączyć do formularzy E 401 i E 411?

Dokumenty niezbędne do uzupełnienia części B formularzy E411 i E 401 to:

 • uwierzytelniona fotokopia dowodu osobistego (osoby wymienionej w punkcie 2. części A formularza),
 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci, a w przypadku adopcji dziecka, potwierdzający ją dokument,
 • odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • poświadczenie zameldowania członków rodziny na terenie Polski,
 • zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce,
 • zaświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce osoby wymienionej w puncie 2. części A formularza:
  • dokument potwierdzający wykonywanie pracy zawodowej, na przykład umowa o pracę,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, na przykład zaświadczenie z ZUS-u o ubezpieczeniu społecznym,
  • aktualne zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
  • aktualne zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej stwierdzające okresy zarejestrowania oraz prawo lub brak prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych,
  • zaświadczenie o pobieraniu renty lub emerytury,
  • honorowe oświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy niewykonujących pracy zawodowej, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Przykład

Tomek mieszka i pracuje we Francji. Jego żona i 2 dzieci mieszkają w Polsce. Żona nie pracuje. Tomek ma prawo do świadczeń rodzinnych z Francji.

***

Marcin pracuje we Francji. Jego żona pracuje w Polsce i wychowuje 3 dzieci. Ma prawo do pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych. W tym przypadku pierwszeństwo wypłaty świadczeń rodzinnych ma Polska – kraj zamieszkania członków rodziny. Ponieważ w Polsce świadczenia rodzinne są niższe, francuska Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) ma obowiązek dopłacać różnicę pomiędzy wysokością świadczeń polskich i francuskich.

DODATKI Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA MAŁEGO DZIECKA

PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Jakie świadczenia przysługują osobie wychowującej małe dziecko?

Przed urodzeniem dziecka

 • Prime à la naissance – Świadczenie z tytułu narodzin lub przysposobienia dziecka (becikowe)

Po urodzeniu dziecka

 • Allocation de base – Zasiłek z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat
 • Complément de libre choix d’activité – Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego (congé parental)
 • Complément de libre choix du mode de garde – Dodatek z tytułu wyboru opieki nad dzieckiem

Uwaga!

Wystarczy mieć 1 dziecko, by otrzymać wyżej wymienione świadczenia.

Co warto wiedzieć o Prime à la naissance (becikowe)?

 • Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla rodzin, których dochody w 2011 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu finansowego.
 • Wynosi 923,08 €.
 • Wypłacana jest w 7. miesiącu ciąży i mnożona przez liczbę noworodków (w przypadku ciąży mnogiej).

Uwaga!

Ciąża musi zostać zarejestrowana w CAF-ie i w kasie chorych w ciągu 14 pierwszych tygodni.

Co warto wiedzieć o Allocation de base?

 • Przysługuje rodzinie, której roczne dochody w 2011 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu finansowego.
 • Wynosi 184,62 € miesięcznie.
 • Wypłacany jest od dnia narodzin dziecka lub od daty powrotu matki do domu po porodzie do miesiąca poprzedzającego 3. urodziny dziecka.

Co warto wiedzieć o Complément de libre choix d’activité?

 • Przysługuje osobie, która częściowo lub całkowicie zaprzestała pracować,
  aby poświęcić się wychowaniu dziecka.
 • W przypadku posiadania jednego dziecka można go otrzymywać do 6 miesięcy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub od dnia narodzin dziecka, jeśli nie ma się prawa do urlopu macierzyńskiego.
 • W przypadku posiadania dwójki i więcej dzieci można go pobierać najdłużej do dnia 3. urodzin najmłodszego dziecka.
 • Aby ubiegać się o przyznanie dodatku trzeba złożyć w CAF-ie wypełniony formularz Cerfa
  n°12324*03.
 • Postulujący musi udowodnić 8 emerytalnych trymestrów składkowych uzyskanych w przeciągu:
  • 2 lat poprzedzających poród w przypadku pierwszego dziecka,
  • 4 lat poprzedzających poród w przypadku drugiego dziecka,
  • 5 lat poprzedzających poród w przypadku trzeciego dziecka.
 • Dla osoby, która jest uprawniona do Zasiłku z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat, wysokość zasiłku wynosi:
  • 388,19 € miesięcznie w przypadku całkowitego zaprzestania pracy,
  • 250,95 € miesięcznie w przypadku pracy na pół etatu,
  • 144,77 € miesięcznie w przypadku pracy na więcej niż 50%, a mniej niż 80% etatu.
 • Dla osoby, która nie jest uprawniona do Zasiłku z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat wysokość zasiłku wynosi:
  • 572,81 € miesięcznie w przypadku całkowitego zaprzestania pracy,
  • 435,57 € miesięcznie w przypadku pracy na pół etatu,
  • 329,38 € miesięcznie w przypadku pracy na więcej niż 50%, a mniej niż 80% etatu.


Co warto wiedzieć o Complément de libre choix du mode de garde?

 • Przysługuje pracującej osobie zatrudniającej opiekunkę do dzieci. Może to być assistante maternelle agrée (opiekuje się nie więcej niż trójką dzieci w swoim domu) lub garde d’enfant (opiekunka, która przychodzi do domu rodziców).
 • Wynosi miesięcznie, w zależności od dochodów, od 173,33 € do 458,18 € miesięcznie dla dziecka poniżej 3 lat i od 86,67 € do 229,09 € dla dziecka w wieku 3-6 lat.
 • Jeśli beneficjent świadczenia jest osobą samotną musi zarabiać co najmniej 399  miesięcznie, a jeśli pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim 798 € miesięcznie.
 • Aby ubiegać się o przyznanie dodatku trzeba złożyć w CAF-ie wypełniony formularz Cerfa
  n°12323*02.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do CAF-u po przyjściu na świat dziecka?

Należy dostarczyć fotokopię strony książeczki rodzinnej (Livret de famille) ze skróconym aktem urodzenia lub fotokopię aktu urodzenia.

Czy wizyty u lekarza i szczepienia są obowiązkowe?

Wizyty u lekarza i szczepienia warunkują uzyskanie świadczeń. Trzy konsultacje lekarskie są obowiązkowe:

 • pierwsza – w ciągu pierwszych 8 dni życia dziecka,
 • druga – między 9. a 10. miesiącem życia,
 • trzecia – między 24. a 25. miesiącem życia.

Przykład

Maria urodziła dziecko. Otrzymała becikowe i CAF przyznał jej świadczenie pieniężne z tytułu wychowywania dziecka do 3. roku życia. Maria z rodziną wyjechała do Polski. Nie wysłała do CAF-u zaświadczenia lekarskiego o tym, że obowiązkowe szczepienia zostały wykonane. CAF wstrzymał wypłacanie zasiłku.

***

Agnieszka po urodzeniu 2. dziecka wzięła płatny urlop wychowawczy. Otrzymała świadczenie w wysokości 383,59 € miesięcznie. Po roku postanowiła powrócić do pracy na niepełny etat (40% obowiązującego czasu pracy). Będzie otrzymywać od CAF-u 247,98 € miesięcznie i otrzyma pomoc finansową na opłacanie opiekunki do dziecka.

Czy można kumulować zasiłki PAJE?

 • Świadczenia PAJE można kumulować, ale nie można otrzymywać 2 zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 3 lat, chyba że urodziły się dwojaczki, trojaczki…
 • Tylko jedno z rodziców może otrzymywać pełny zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego.
 • Nie można kumulować dodatku z tytułu wyboru opieki nad dzieckiem (Libre choix du mode de garde) z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego (Complément de libre choix d’activité).

Przykład

Gdy Dominika i Kuba mieli 1 dziecko, otrzymywali z CAF-u zasiłek z tytułu wychowywania małego dziecka. Kiedy Pawełek skończył 3 lata, stracili prawo do tego świadczenia. Przez kolejne 3 lata nie mieli prawa do żadnego zasiłku rodzinnego.

Po 4 latach urodził się Emil. Zaczęli otrzymywać z CAF-u:

 • 128,57 € miesięcznie z tytułu wychowywania 2 dzieci (Allocations familiales),
 • 184,62 € miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 3 lat (allocation de base),
 • 388,19 € miesięcznie z tytułu urlopu wychowawczego (Complément de libre choix d’activité).

Po urlopie macierzyńskim Dominika postanowiła nie wracać do pracy i zajęła się wychowywaniem synów. Razem, Dominika i Kuba, otrzymują świadczenia rodzinne w wysokości 701,38 € miesięcznie. Otrzymują również dofinansowanie do czynszu za mieszkanie w wysokości 420 €. Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) przekazuje im więc miesięcznie 1 121,38 €.

 

Ważne adresy

Informacje dotyczące opieki nad małym dzieckiem (dane teleadresowe, ceny żłobków i innych struktur):

POMOC DLA RODZINY

Co warto wiedzieć o zasiłku rodzinnym (Allocations familiales)?

 • Posiada do niego prawo każda rodzina, która ma przynajmniej 2 dzieci na utrzymaniu w wieku do
  20 lat.
 • Zasiłek rodzinny jest przyznawany bez brania pod uwagę dochodów.
 • Wynos miesięcznie:
  • na 2 dzieci – 128,57 €,
  • na 3 dzieci – 293,30 €,
  • na 4 dzieci – 458,02 €,
  • na każde następne dziecko – + 164,73 €,
  • dodatkowo na każde dziecko urodzone po 30 kwietnia 1997 po osiągnięciu 14 roku życia – 64,29 €,
  • dodatkowo na każde dziecko urodzone przed 1 majem 1997: pomiędzy 11 a 16 rokiem życia 36,16 € a pomiędzy 16. a 20. rokiem życia – 64,29 €.

Uwaga!

Osoba/rodzina, która ma dwoje dzieci na utrzymaniu nie ma prawa do dodatku na starsze dziecko.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego?

 • Zasiłek jest przyznawany automatycznie rodzinom, które składają zeznania podatkowe we Francji.
 • Rodzinom, które są już beneficjentami CAF-u, zasiłek jest przyznawany automatycznie po otrzymaniu informacji o narodzinach 2 dziecka.
 • Rodziny, które nie są beneficjentami CAF-u, powinny wypełnić druk Cerfa 11423*05 i odesłać go do CAF-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Uwaga!

Zasiłek rodzinny można kumulować z pozostałymi świadczeniami rodzinnymi.

Przykład

Krystyna i Marek mają 2 dzieci na utrzymaniu. Kamil ma 10 lat, a Magda 15. Mają prawo do zasiłku rodzinnego w wysokości 128,57 € miesięcznie, ponieważ najstarszemu dziecku – Magdzie – nie przysługuje „podwyżka”, a Kamil nie ma jeszcze 14 lat.

***

Barbara i Wojtek mają 2 dzieci na utrzymaniu: Hugo ma 14 lat, a Zuza 16 lat. „Podwyżka” przysługuje tylko na Hugo. Rodzina będzie otrzymywać 128,57 € + 64,29 € =192,86 € miesięcznie.

***

Daria i Grzegorz mają 3 dzieci na utrzymaniu: Bartek ma 14 lat, Kasia 16, a Wojtek 18. Posiadanie 3 dzieci daje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, jeżeli wszystkie dzieci mają więcej niż 14 lat. Daria i Grzegorz otrzymują więc zasiłek rodzinny w wysokości 486,17 € miesięcznie = 293,30 € + (64,29 € x 3).

Co warto wiedzieć o zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (Allocation de soutien familial)?

 • Mogą mieć do niego prawo:
  • matka/ojciec samotnie wychowujący przynajmniej jedno dziecko (zasiłek ten nie należy się osobie pozostającej w związku),
  • dziadkowie, krewni oraz każda inna osoba, nawet pozostająca w związku, jeżeli wychowują przynajmniej jedno dziecko (poniżej 20 lat) pozbawione pomocy jednego lub obojga rodziców,
  • osoba, która wychowuje sierotę lub półsierotę (ma ona automatycznie prawo do zasiłku).
 • Wynosi:
  • 90,40 € miesięcznie na dziecko pozbawione pomocy jednego z rodziców,
  • 120,54 € miesięcznie, jeżeli dziecko jest pozbawione pomocy obojga rodziców.

Uwaga!

Jeżeli jedno z rodziców nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych od 2 miesięcy i dłużej, CAF może, pod pewnymi warunkami, wypłacać ten zasiłek.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Należy wypełnić i złożyć formularz Cerfa n°12038*01 (Demande d’allocation de soutien familial) dostępny na stronie internetowej www.caf.fr.

Co warto wiedzieć o dodatku rodzinnym (Complément familial)?

 • Przysługuje każdej rodzinie, która:
  • ma 3 lub więcej dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 21 lat,
  • jej dochody w 2011 roku nie przekroczyły wyznaczonego pułapu.
 • Wynosi 167,34 € na miesiąc.

Jak otrzymać dodatek rodzinny?

Wystarczy corocznie złożyć zeznanie podatkowe. Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) automatycznie przekazuje dodatek rodzinny na konto bankowe.

Przykład

Ewa i Jan mają 4 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. Oboje pracują. Dochody rodziny nie przekraczają rocznie 50 872 €. Mają więc prawo do dodatku rodzinnego w wysokości 167,34 € miesięcznie.

Co warto wiedzieć o Zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem (Allocation journalière de présence parentale)?

 • Przysługuje rodzicom/opiekunom dziecka (poniżej 20 lat), którego stan zdrowia wymaga stałej obecności dorosłej osoby (ciężka choroba, niepełnosprawność, wypadek).
 • Zasiłek jest przyznawany na maksimum 3 lata, w ciągu których beneficjent ma prawo do 310 zasiłków dziennych (22 na miesiąc).
 • Wynosi:
  • 50,75 € dziennie, jeżeli opiekun jest osobą samotną,
  • 42,71 € dziennie dla opiekunów pozostających w związku.

Jak otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem?

 • Lekarz, w obecności wnioskującego, wypełnia formularz Cerfa n°12666*02 (Demande d’allocation journalière de présence parentale).
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z dokładnym opisem stanu dziecka. Zaświadczenie musi być przekazane w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.
 • Dokumenty należy złożyć w CAF-ie lub w MSA.

Co warto wiedzieć o Zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (Allocation de rentrée scolaire)?

 • Przysługuje rodzinom, których roczne dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają:
  • 23 687 € (1 dziecko),
  • 29 153 € (2 dzieci),
  • 34 619 € (3 dzieci),
  • plus 5 466 € (na każde kolejne dziecko).
 • Świadczenie przyznawane jest automatycznie raz w roku, we wrześniu, dla dzieci w wieku od 6. do 18. roku życia.
 • Im dziecko jest starsze, tym wysokość świadczenia jest większa i wynosi:
  • 360,47 € (od 6 do 10 lat),
  • 380,36 € (od 11 do 14 lat),
  • 393,54 € (od 15 do 18 lat).

POMOC MIESZKANIOWA

AIDES AU LOGEMENT

Kto ma prawo do pomocy mieszkaniowej?

Każda osoba:

 • która płaci za wynajem mieszkania/pokoju lub spłaca kredyt mieszkaniowy,
 • która ma skromne dochody,
 • która wynajmuje mieszkanie odpowiadające normom wyznaczonym przez CAF.

Uwaga!

Lokator spokrewniony z wynajemcą nie możne otrzymać dopłaty do czynszu.

Od czego zależy wysokość tej pomocy?

Wysokość pomocy zależy od:

 • wysokości dochodów,
 • sytuacji rodzinnej,
 • rodzaju wynajmowanego mieszkania,
 • usytuowania lokalu,
 • ceny wynajmu,
 • liczby osób pozostających na utrzymaniu głównego lokatora.

Jakie świadczenia można otrzymać z tytułu wynajmu mieszkania?

 • APL (Aide personnalisée au logement) – zindywidualizowana pomoc mieszkaniowa. Świadczenie jest przeznaczone na dofinansowanie czynszu za mieszkanie (logement conventionné), którego właściciel podpisał z państwem umowę o nieprzekraczaniu pewnych cen wynajmu.
 • ALF (Allocation de logement à caractère familial) – dofinansowanie do opłaty za mieszkanie rodzinne. Przysługuje między innymi młodym małżeństwom, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, kobietom w ciąży.
 • ALS (Allocation de logement à caractère social) – dofinansowanie do opłaty za mieszkanie socjalne. Jest przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, studentów, bezdzietnych małżeństw.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pomoc mieszkaniową z tytułu wynajmu mieszkania?

 • Należy wypełnić i złożyć/wysłać formularz Cerfa n°10840*05 (Demande d’aide au logement) dostępny na stronie internetowej www.caf.fr lub w oddziale CAF-u.
 • Jeśli wynajmuje się pokój przy rodzinie, należy dostarczyć kopię zawartej z nią umowy.
 • Osoba zakwaterowana przez pracodawcę musi dołączyć kopię pierwszego odcinka wypłaty, na którym widnieje kwota pobierana z pensji tytułem opłaty za mieszkanie.

CAF po przeanalizowaniu prośby przyzna wnioskodawcy jedno z możliwych dofinansowań z tytułu wynajmu mieszkania (APL, ALF lub ALS).

Co warto wiedzieć na temat Zasiłku z tytułu przeprowadzki (Prime de démenagement)?

 • Zasiłek z tytułu przeprowadzki może otrzymać osoba:
  • wychowująca 3 dzieci (najmłodsze nie może mieć więcej niż 2 lata) lub oczekująca narodzin
   3 potomka,
  • przeprowadzająca się po narodzinach 3. lub kolejnego dziecka.
 • Zasiłek ten jest przyznawany w przypadku, gdy beneficjent spełnia warunki do otrzymywania pomocy mieszkaniowej.
 • Wynosi 957,60 € dla rodziny lub osoby z trojgiem dzieci plus 79,80 € na każde następne dziecko.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek z tytułu przeprowadzki?

Najpóźniej 6 miesięcy po przeprowadzce należy przesłać do CAF-u dwa wypełnione formularze:

 • wniosek o przyznanie Zasiłku Cerfa n°11363*03 (Demande de prime de déménagement),
 • deklarację sytuacji Cerfa n°11423*05 (Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement).

Do wypełnionych formularzy trzeba dołączyć faktury z kosztami przeprowadzki.

ŚWIADCZENIA SOLIDARNOŚCIOWE

SOLIDARITE ET INSERTION

Co to jest RSA (Revenu de Solidarité active)?

RSA jest to zapomoga socjalna wypłacana przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (MSA – Mutualité sociale agricole), przeznaczona dla osób, które:

 • nie pracują i nie mają żadnych dochodów (RSA socle – bazowa),
 • samotnie wychowują przynajmniej 1 dziecko (RSA majoré – podwyższona),
 • pracują, ale mają niskie dochody (RSA activité – aktywna).

Czy Polakowi przysługuje RSA?

Polak może wystąpić o przyznanie RSA, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • mieszka we Francji przez co najmniej 9 na 12 miesięcy,
 • ma ponad 25 lat,
 • ma mniej niż 25 lat i wychowuje samotnie przynajmniej 1 dziecko albo oczekuje narodzin potomka,
 • ma mniej niż 25 lat i pracował przez 2 lata w pełnym wymiarze godzin w ciągu 3 lat poprzedzających wniosek o zapomogę,
 • pracuje, pracował lub jest zarejestrowany w urzędzie pracy.

Jaka jest wysokość zasiłku RSA socle?

Kwoty ważne od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

Liczba dzieci

Osoba samotna

Para

0

483,24 €

724,86 €

1

724,86 €

869,83 €

2

869,83 €

1 014,80 €

Każde następne dziecko

193,30 €

193,30 €

Jaka jest wysokość zasiłku RSA majoré?

620,54 € dla kobiety ciężarnej

206,85 € na każde dziecko

czyli:

827,39 € dla osoby samotnej z 1 dzieckiem na utrzymaniu

1 034,24 € dla osoby samotnej z 2 dzieci na utrzymaniu

1 241,09 € dla osoby samotnej z 3 dzieci na utrzymaniu

Wysokość RSA jest pomniejszana w przypadku dofinansowania do mieszkania o następujące kwoty ryczałtowe: 57,99 € na 1 osobę, 115,98 € na 2 osoby, 143,52 € na 3 osoby i więcej.

Przykład

Kasia jest bezdzietną samotną osobą. Nie pracuje i nie ma prawa do świadczeń dla bezrobotnych. CAF przyznał jej zapomogę RSA w wysokości 425,25 € miesięcznie, obliczoną w następujący sposób: 483,24 € (ryczałt dla 1 osoby) minus 57,99 (dofinansowanie do opłaty za czynsz dla jednej osoby).

***

Jarek i Zofia nie pracują, pobierają dofinansowanie do mieszkania, otrzymują RSA w wysokości 608,88 € na miesiąc: 724,86 € (ryczałt RSA socle) minus 115,98 € (ryczałt za dofinansowanie do mieszkania).

Jak obliczana jest wysokość RSA activité?

RSA = wysokość ryczałtowa RSA (RSA socle) plus 62% dochodu gospodarstwa domowego minus zasoby finansowe gospodarstwa domowego (dochody plus niektóre świadczenia plus ryczałt za dofinansowanie do mieszkania).

Do obliczenia wysokości zasiłku brane są pod uwagę dochody z ostatnich 3 miesięcy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

***

Magda samotnie wychowuje 6-letniego syna. Pobiera miesięcznie z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF) 89,34 € z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dofinansowanie z tytułu wynajmu mieszkania. Zarabia 300 € miesięcznie. Otrzymuje RSA w wysokości 405,54 € na miesiąc wyliczone w następujący sposób:

724,86 + 186 ( 300 x 62%) – (300 + 89,34+ 115,98)

***

Krystyna i Paweł mają na utrzymaniu 2 dzieci w wieku 8 i 10 lat. Pobierają miesięcznie 127,05 € zasiłku rodzinnego i dofinansowanie do mieszkania. Paweł zarabia 1 000 € miesięcznie. Otrzymuje RSA w wysokości 364,23 € wyliczone w następujący sposób:
1014,80 +620 (1000 x 62%) – (1000 + 127,05 + 143,52)

Jakie są obowiązki uprawnionego do RSA?

Korzystający z zapomogi powinien:

 • być zapisany do urzędu pracy i szukać aktywnie zatrudnienia,
 • powiadomić CAF lub MSA o zmianach w sytuacji rodzinnej lub zawodowej (podjęciu pracy, zmianie adresu, narodzinach dziecka itp.).

Uwaga!

Co 3 miesiące Kasa Świadczeń Rodzinnych (CAF) wysyła beneficjentowi RSA deklarację do wypełnienia, aby ponownie obliczyć wysokość przyznanej mu zapomogi.

Jak złożyć wniosek o przyznanie RSA?

Należy wypełnić formularz Cerfa n°13880*01 (Demande de RSA) i złożyć go bezpośrednio w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF), w Ośrodku Pomocy Socjalnej lub w innej instytucji powołanej do przyjmowania wniosków o RSA.

 

Ważne adresy

Informacje na temat świadczeń rodzinnych:

CAF – Caisse d’allocations familiales

Kasa Świadczeń Rodzinnych

Centrala telefoniczna CAF-u

 • 0 810 29 29 29

(usługa płatna)

Spis treści