Accident de travail et de trajet wypadek przy pracy, w drodze do/z pracy

ACCRE (Aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise) – pomoc osobom bezrobotnym zakładającym lub przejmującym przedsiębiorstwo

Aide juridictionnelle pomoc prawna z urzędu

Allocation journalière zasiłek dzienny

APE (Activité principale exercée) – kod klasyfikacji działalności gospodarczej, odpowiednik polskiego PKD

ARE (Allocation d’aide au retour à l'emploi) – zasiłek dla bezrobotnych z tytułu pomocy w powrocie do zatrudnienia

Arrêt de travail pour maladie zwolnienie lekarskie

Assurance maladie ubezpieczenie zdrowotne

Attestation d’employeur destinée au Pôle emploi zaświadczenie pracodawcy przeznaczone dla urzędu pracy

Auto-entrepreneur przedsiębiorca indywidualny

Ayants-droit osoby pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego, objęte z tego tytułu jego ubezpieczeniem

 

Bulletin de salaire, fiche de paye odcinek wypłaty

BTP (Bâtiment et travaux publics) – sektor budownictwa i robót publicznych

 

CAF (Caisse nationale d ‘allocations familiales) – Kasa Świadczeń Rodzinnych

Carte Vitale elektroniczna legitymacja ubezpieczeniowa

CDAD (Centres départementaux d’accès au droit) – regionalne centra dostępu do porad prawnych

CDD (Contrat de travail à durée déterminée) – umowa o pracę na czas określony.

CDI (Contrat de travail à durée indéterminée) – umowa o pracę na czas nieokreślony

CESU (Chèque emploi-service universel) – państwowa instytucja powołana do administrowania wypłatami pracowników zatrudnionych w prywatnym domu

Certificat de travail świadectwo pracy

CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance vieillesse des libéraux)
– kasa emerytalna osób wykonujących wolne zawody

CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse des salariés) – kasa emerytalna pracowników najemnych

Congés payés płatny urlop wypoczynkowy

Conseil de prud’hommes sąd pracy

Conseiller professionnel doradca zawodowy urzędu pracy

Contribution à la formation professionnelle składka na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) – Kasa chorych

CSG (Contribution sociale généralisée) – składka na finansowanie ubezpieczenia społecznego

CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) – kontrakt zabezpieczenia zawodowego

 

Demande unique de retraite wniosek o emeryturę

DIF (Le droit individuel à la formation) – prawo do szkolenia i doskonalenia zawodowego

DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi)
– Dyrekcja Regionalna do Spraw Przedsiębiorstw, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia

DPAE (Déclaration préalable à l’embauche) – oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika

 

Heures supplémentaires godziny nadliczbowe

 

Indemnité de licenciement odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę

Indemnité de préavis wynagrodzenie za okres wypowiedzenia

Intérim agencja pracy tymczasowej

 

Licenciement économique wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

Licenciement pour faute grave zwolnienie dyscyplinarne z pracy

Licenciement pour motif personnel wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn osobistych

 

Médecin conseil de la CNAM lekarz orzecznik ubezpieczenia społecznego

Médecin du travail lekarz medycyny pracy

MSA (Mutualité sociale agricole) – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

PACS (Pacte civil de solidarité) – dokument o zarejestrowanym związku partnerskim

P.A.D. (Point d’accès au droit) – punkt informacji i konsultacji prawnych i społecznych.

Part patronal składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez pracodawcę

Part salariale składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika

Pôle emploi urząd pracy

PPAE (Projet personnalisé d'accès à l'emploi) – indywidualny projekt dostępu do zatrudnienia, opracowywany przez doradcę zawodowego urzędu pracy wspólnie z osobą poszukującą pracy

Prime de précarité odszkodowanie za niestałą pracę, wypłacane przez pracodawcę po wygaśnięciu umowy na czas określony

Prime de panier dodatek na wyżywienie

Prime de transport zwrot kosztów dojazdu do pracy

Reçu pour solde de tout Compte dokument z rozliczeniem po rozwiązaniu stosunku pracy

Régime fiscal de la micro-entreprise system księgowości dla mikro-firm

Retraite complémentaire emerytura dodatkowa

Retraite de base emerytura podstawowa

RSI (Régime social des indépendants en France) – system ubezpieczeń pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą

Rupture conventionnelle rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

Sécurité sociale ogólne ubezpieczenie społeczne

Siren 8 cyfrowy numer ewidencyjny nadawany firmom i instytucjom

Siret 14 cyfrowy kod ewidencyjny zakładu pracy z kodem miejsca prowadzonej działalności, odpowiednik polskiego Regonu

SJR (Salaire journalier de référence) – średnie wynagrodzenie dzienne obliczane przez urząd pracy

SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) – wysokość minimalnej płacy ustalana przez państwo

 

Travail dissimulé praca niedeklarowana

TVA (Taxe sur la valeur ajoutée)podatek od towarów i usług VAT

 

URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales) – urząd pobierający składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne

 

Volet sociale miesięczna deklaracja pracodawcy o ilości godzin przepracowanych przez pracownika zatrudnionego w prywatnym domu