Działalność gospodarcza, prowadzona w systemie auto-entrepreneur, może mieć charakter pełnego zatrudnienia lub zatrudnienia dodatkowego, np. dla pracownika sektora prywatnego, urzędnika bądź rencisty.System ten został stworzony również z myślą o studentach, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Samozatrudniony może działać samodzielnie, może również zatrudniać inne osoby.

Przedsiębiorca indywidualny odpowiada swoim majątkiem za działania przedsiębiorstwa. Ma możliwość sporządzenia, w formie aktu notarialnego, tak zwanej Déclaration d’insaisissabilité, na podstawie której nieruchomości nie używane na potrzeby przedsiębiorstwa objęte są ochroną przed zajęciem, w razie kłopotów finansowych, przedsiębiorstwa.

 • Jaki rodzaj działalności zawodowej można prowadzić w formie samozatrudnienia?

  Auto-entrepreneur może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie handlu, usług i wolnych zawodów:

  • kupno/sprzedaż towarów takich jak meble, ubrania, gadżety, itp.;
  • fryzjerstwo, roboty budowlane, elektryka, hydraulika, itp.;
  • psychologia, informatyka, tłumaczenia, itp.

  Lista działalności jakie można prowadzić w formie auto-entrepreneur znajduje się na stronie:

  www.planete-auto-entrepreneur.com/choisir-son-auto-entreprise/liste-activites-autoentrepreneurs.html

 • Przedstawiciele jakich zawodów są wyłączeni z możliwości prowadzenia działalności o statusie auto-entrepreneur?

  Są to m.in., adwokaci, artyści, lekarze, pielęgniarki, księgowi.

 • Z jakich uprawnień korzysta samozatrudniony?

  Przedsiębiorca indywidualny o statusie auto-entrepreneur korzysta z następujących uprawnień:

  • nie odprowadza składek, jeśli nie ma dochodów;
  • nie podlega TVA (VAT);
  • podatek od dochodu można zadeklarować i płacić jako przedsiębiorstwo lub
   deklarować go wspólnie z małżonkiem (jeśli jest wspólnota majątkowa);
  • może prowadzić uproszczoną księgowość (rejestr dochodów i wydatków);
  • nie ma obowiązku posiadania osobnego konta bankowego dla firmy.
 • Jaki jest roczny limit obrotów dla samozatrudnionych?

  W roku kalendarzowym roczna wysokość obrotów nie może przekraczać limitu nałożonego przez ustawę. W 2014 r. wynosi ona:

  • 82 200 € w sektorze wynajmu lokali, w handlu i w hotelarstwie;
  • 32 900 € w sektorze usług, rzemiosła, wolnych zawodów.
 • Uwaga

  Limit obrotów dla działalności rozpoczętej w ciągu roku podatkowego należy wyliczyć proporcjonalnie, np. osoba, która rozpoczęła prowadzenie firmy w sektorze usług 01 marca 2014 r. nie może przekroczyć 27 582 € obrotów do końca roku.

  Wyliczenie:

  32 900 (limit roczny) x 306 dni (liczba dni od 01.03 do 31.12) / 365 (liczba dni w roku kalendarzowym) = 27 582 €

 • Jak zadeklarować własną działalność gospodarczą?

  Formalności można dokonać przez Internet www.lautoentrepreneur.fr wypełniając deklarację i wysyłając ją drogą elektroniczną lub wypełnić druk Cerfa 13821*02 (Déclaration de début d’activité) i wysłać go pocztą albo złożyć osobiście w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités des Entreprises) odpowiadającemu terytorialnie siedzibie zakładanego przedsiębiorstwa.

  W zależności od zakładanej działalności należy dostarczyć wymagane dokumenty do:

  • Izby rzemiosła i przedsiębiorczości (Chambre de métiers et de l’artisanat) w przypadku działalności rzemieślniczej;
  • Izby handlowo przemysłowej (Chambre de commerce et de l’industrie) w przypadku działalności handlowej;
  • URSSAF – w przypadku działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu przynależącego do kasy emerytalnej CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de
   Prévoyance et d’Assurance vieillesse des libéraux).
 • Jakie dokumenty są potrzebne, aby zadeklarować działalność indywidualną?

  Do oficjalnej deklaracji działalności niezbędne są:

  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
  • poświadczenie adresu we Francji, e-mail, nr telefonu;
  • honorowe oświadczenie o niekaralności(déclaration sur l’honneur de non-condamnation);
  • w przypadku niektórych zawodów (zawody regulowane) należy udokumentować 3-letni staż pracy w europejskim przedsiębiorstwie lub posiadać uwierzytelniony dyplom zawodowy.
 • Uwaga

  Honorowe oświadczenie (Déclaration sur l’honneur) jest to dokument z własnoręcznym podpisem, który zobowiązuje do odpowiedzialności moralnej i prawnej za jego treść. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, składający je zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

 • Kiedy można oficjalnie rozpocząć działalność gospodarczą?

  Kilka dni po zadeklarowaniu działalności, francuskie biuro statystyczne INSEE nadaje samozatrudnionemu kod – SIRET (Système informatique pour le répertoire des établissements) składający się z 14 cyfr. Pierwsze 9 cyfr to SIREN(numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa), a następne to NIC(numer klasyfikacji wewnętrznej). SIRETsłuży do identyfikacji geograficznej firmy. Po uzyskaniu kodu SIRETmożna oficjalnie wystawiać faktury.

 • Czy auto-entrepreneurma obowiązek ubezpieczyć swoją działalność?

  W niektórych zawodach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, na przykład w zawodach budowlanych (ubezpieczenie dziesięcioletnie).

  Informację, czy działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu można uzyskać między innymi w izbie przemysłowo-handlowej (Chambre de commerce et d’industrie).

 • Jak deklarować dochody i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne?

  W momencie deklarowania działalności auto-entrepreneur decyduje, czy będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne co miesiąc, czy co trzy miesiące.

  Wybiera również i wskazuje jedną z dwóch opcji: deklarację z wliczonym podatkiem od dochodu
  (Versement libératoire de l’impôt sur le revenu)lub bez podatku.

  Przedsiębiorca indywidualny zobowiązany jest do systematycznego wypełniania deklaracji o dochodach. W przypadku, gdy nie uzyskał żadnych dochodów w danym okresie rozliczeniowym, powinien wypełnić deklarację z wartością 0 (zero) €.

  Kara za niezłożenie deklaracji miesięcznej lub trymestralnej wynosi 47 € (w 2014 r.). Jeżeli przedsiębiorca indywidualny nie ureguluje składek do końca roku, zapłaci podatek ryczałtowy.

  We Francji są praktykowane dwa sposoby składania deklaracji: przez Internet
  www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htmlub odsyłając pocztą wypełniony formularz przysłany przezRSI(Déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires).

 • Do jakiego systemu ubezpieczenia społecznego należy przedsiębiorca indywidualny?

  Osoba, której samozatrudnienie jest działalnością dodatkową, zachowuje swoją przynależność do Sécurité sociale/MSA.

  Osoba, której samozatrudnienie jest działalnością podstawową jest ubezpieczona w :

  • RSI (Régime Social des Indépendants), w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego
   i macierzyńskiego;
  • RSI w zakresieubezpieczenia emerytalnego w przypadku handlowców i rzemieślników;
  • CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance vieillesse des libéraux)
   w zakresie ubezpieczenia emerytalnego oraz na wypadek śmierci i kalectwa w przypadku wykonywania wolnego zawodu.
 • Do jakich świadczeń ma prawo przedsiębiorca indywidualny i na jakich zasadach?

  Samozatrudniony ma prawo do zwrotu kosztów leczenia (lekarstwa, pobyt w szpitalu, itp.) na takich samych zasadach jak pracownik najemny.

  RSI zwraca tylko część kosztów leczenia (tak jak Sécurité sociale). Aby uzyskać całkowity zwrot tych kosztów (w ramach cennika Sécurité sociale) samozatrudniony powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

  Samozatrudniony ma prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa i ojcostwa.Prawo do dziennego zasiłku z tytułu choroby mają tylko rzemieślnicy i handlowcy, którzy prowadzą działalność przynajmniej od roku albo należeli poprzednio do innego systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności zawodowej.

  Osoby wykonujące wolne zawody nie mają prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

  Szczegółowe informacje:

  www.rsi.fr/sante/indemnites-journalieres.html

 • Uwaga

  Zwrot kosztów leczenia i wypłacanie należnych świadczeń realizują firmy i zakłady ubezpieczeniowe w imieniu RSI. Przy otwieraniu działalności, przedsiębiorca indywidualny wybiera instytucję, która będzie realizować jego ubezpieczenie

 • Jak przedsiębiorca indywidualny nabywa prawo do emerytury?

  Przedsiębiorca indywidualny nabiera prawo do świadczeń emerytalnych, podstawowych i dodatkowych, na podstawie wysokości obrotów i odprowadzonych składek.

  Szczegółowe informacje:

  www.rsi.fr/cotisations/auto-entrepreneurs/protection-sociale.html

 • Czy przedsiębiorca indywidualny jest ubezpieczony od wypadku przy pracy?

  Przedsiębiorca indywidualny nie odprowadza składek na ubezpieczenie od wypadku przy pracy. W razie wypadku przy pracy przysługują mu takie same świadczenia, jak w przypadku choroby.

 • Czy przedsiębiorca indywidualny nabywa praw do zasiłku dla bezrobotnych?

  Przedsiębiorca indywidualny nie odprowadza składek na ubezpieczenie od bezrobocia, więc nie nabywa praw do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Uwaga

  Osoba, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych i otworzyła działalność gospodarczą, może, pod pewnymi warunkami, kumulować ten zasiłek z dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej. Miesięczne dochody nie mogą jednak przekraczać średniego wynagrodzenia, które było podstawą do wyliczenia zasiłku.

 • Kiedy przedsiębiorca indywidualny traci prawo do statusu auto-entrepreneur?

  W przypadku przekroczenia ustawowego limitu rocznych obrotów samozatrudniony traci prawo do korzystania z uproszczonego systemu księgowości (régime fiscale de la micro-entreprise), a jego składki na ubezpieczenie społeczne i podatki obliczane będą według ogólnie obowiązującego prawa o przedsiębiorstwach.

  Samozatrudniony, który nie wykazuje żadnych dochodów przez kolejne 24 miesiące, zostaje automatycznie skreślony z rejestru przedsiębiorstw.

 • Jak zamknąć indywidualną działalność gospodarczą?

  Na stronie internetowej www.lautoentrepreneur.frznajduje się formularz Cerfa n° 13905*01. Jest to deklaracja o zmianach lub o zaprzestaniu działalności (déclaration de modification ou de cessation d’activité). Należy wypełnić ten druk i wysłać go do Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE – Centre de Formalités des Entreprises).

 • Uwaga

  Auto-entrepreneur jest zwolniony z płacenia podatku od gruntu (Taxe foncière des entreprises) przez trzy pierwsze lata działalności. Jest natomiast zobowiązany odprowadzać do URSAFF składkę na kształcenie zawodowe CFP (Contribution à la formation professionnelle).

  Samozatrudniony zwolniony jest z płacenia podatku od przedsiębiorstw w roku założenia firmy oraz w dwóch kolejnych latach jej istnienia.

 • Czym jest ACCRE?

  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy co najmniej przez 6 miesięcy w ciągu 18 ostatnich miesięcy i która rejestruje działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia może uzyskać pomoc z ACCRE (Agence pour la création d’entreprises) w formie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne na okres 1-go roku. Należy wypełnić formularz Cerfa N° 13584*02 i wysłać go do Centrum
  Formalności Przedsiębiorstw (CFECentre de Formalités des Entreprises) najpóźniej 45 dni po otwarciu działalności.

  Szczegółowe informacje:

  (0033) (0) 82 108 60 28płatnainfolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1830

  www.lautoentrepreneur.fr

  36 48 : platforma telefoniczna RSI Świadczenia i usługi

  36 98 : platforma telefoniczna RSI Składki