Większość pracowników zatrudnionych do pracy w prywatnym domu jest objęta ogólnokrajowym układem zbiorowym (Convention collective national des salariés du particulier employeur ). Z układem tym można się zapoznać na stronie internetowej www.legifrance.gouv.fr(rubryka convention collective, numer 31 80).

 • Jakie usługi można świadczyć w prywatnym domu?

  W zakresie usług mogą się znaleźć:

  • opieka nad dziećmi, osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi;
  • sprzątanie, gotowanie, prasowanie, zakupy;
  • korepetycje;
  • lekcje w domu np. muzyki, śpiewu;
  • drobne naprawy w domu lub ogródku;
  • usługi informatyczne.
 • Jakie formalności są obowiązkiem indywidualnego pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika w prywatnym domu?

  We Francji, indywidualny pracodawca może korzystać z państwowego systemu CESU – Chèque Emploi Service Universel – (Uniwersalny Czek do opłacania usług w prywatnym domu), instytucji, która pośredniczy w naliczaniu płacy i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, od pracodawcy i od pracownika.

  Zapisu do CESU można dokonać drogą internetową na stronie www.cesu.urssaf.fr lub poprosić o specjalną książeczkę czekową w swoim banku. CESU dokonuje za pracodawcę obowiązkowych wstępnych formalności przy zatrudnianiu nowego pracownika.

  Indywidualny pracodawca, który nie korzysta z tego systemu, ma obowiązek sam zgłosić pracownika do URSSAF-u (odpowiednika polskiego ZUS-u).

 • Czy pisemna umowa o pracę jest obowiązkowa ?

  Pisemna umowa o pracę jest obowiązkowa w przypadku zatrudnienia pracownika powyżej 8 godzin tygodniowo i przez 4 kolejne tygodnie. W przypadku mniejszej tygodniowej ilości godzin pracy, deklaracja CESU (Cesu déclaratif) jest równoznaczna z umową o pracę.

 • Co powinna zawierać umowa o pracę w prywatnym domu?

  W umowie o pracę w prywatnym domu powinny być zamieszczone:

  • informacje identyfikujące pracodawcę i pracownika;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • data i godzina rozpoczęcia pracy;
  • tygodniowy wymiar pracy;
  • rodzaj pracy;
  • wysokość wynagrodzenia;
  • długość okresu próbnego;
  • okres trwania umowy;
  • dane dodatkowego funduszu emerytalnego;
  • nazwa układu zbiorowego.

  Szczegółowe informacje:

  cesu.comprendrechoisir.com/comprendre/contrat-cesu

 • Kto wystawia odcinek wypłaty pracownikowi zatrudnionemu do pracy
  w prywatnym domu?

  10 każdego miesiąca pracownik otrzymuje odcinek wypłaty zatytułowany – Attestation d’emploiwystawiany przez CNCESU (Państwowe centrum CESU) na podstawie deklaracji (volet social) przekazanej do CESU przez pracodawcę.

  Jeżeli po 10 dniu miesiąca pracownik nie otrzymał Attestation d’emploi nawet jeżeli otrzymał wypłatę, oznacza to, że pracodawca nie zadeklarował jego pracy. Powinien wówczas zwrócić się pracodawcy z prośbąądaniem o uregulowanie sytuacji.

 • Uwaga

  CNCESU oblicza wysokość składek, ściąga z konta pracodawcy należne opłaty i wysyła je do URSSAF-u.

  Jeżeli pracodawca nie korzysta z usług CESU ma obowiązek wystawiać odcinki płacy i odprowadzić należne składki do URSSAF-u.

 • Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi zatrudnionemu
  w prywatnym domu?

  Wynagrodzenie pracownika w prywatnym domu nie może być niższe niż SMIC (minimalne wynagrodzenie ustalone przez państwo).

  Wynagrodzenie powinno być zwiększone o 10 %, tj. o kwotę należną za urlop płatny z tytułu każdej przepracowanej godziny.

  Od 01.01.2014 r. minimalna godzinna stawka wynosi 8,03 € netto czyli 10,48 € brutto (łącznie z 10% urlopu płatnego).

 • Jaki jest wynagradzany pracownik, któremu pracodawca zapewnia wyżywienie
  i mieszkanie?

  Najczęściej pracodawca zapewnienia mieszkanie i wyżywienie poprzez świadczenia w naturze. Ogólnokrajowy układ zbiorowy pracowników zatrudnionych do pracy w prywatnym domu określa wartość pieniężnątych świadczeń:

  • 4,70 € za jeden posiłek;
  • 71 € miesięcznie za mieszkanie (kwota ta może być zwiększona, w zależności od wielkości mieszkania).

  Pracodawca odejmuje od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi wartość pieniężną świadczeń w naturze, ale musi ona być wykazana na odcinku płacy.

  Od wartości świadczeń w naturze odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i podatek.

  • Przykład:

  Pracodawca przesyła do CESU deklaracje o zatrudnieniu wg wzoru:

  Liczba wypracowanych godzin x wynagrodzenie za jedną godzinę netto (łącznie z 10% za urlop płatny)

  Pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie wg wzoru:

  (Liczba wykonanych godzin x stawka godzinna netto) – świadczenia w naturze .

  Pracodawca zatrudnia pracownika 30 godzin miesięcznie. Płaci mu 12 € netto za godzinę pracy. Zapewnia mu 6 posiłków miesięcznie.

  Pracownik otrzyma wypłatę w wysokości:

  331,80 € : (30 x12) - (6 x 4,70)

  Pracodawca deklaruje w CESU wynagrodzenie w wysokości:

  360,00 € netto : (30 x 22)

  Szczegółowe informacje:

 • Czy zajmuje się instytucja IRCEM?

  IRCEM jest to instytucja, która administruje obowiązkowymi grupowymi ubezpieczeniami dodatkowymi pracowników zatrudnianych w prywatnych domach, którzy są objęci układem zbiorowym.

  IRCEM Retraite to instytucja, która administruje dodatkową emeryturą ARCO.

  IRCEM Prévoyance wypłaca dodatkowy dzienny zasiłek w przypadku choroby lub inwalidztwa i organizuje akcje profilaktyki zdrowotnej.

  Szczegółowe informacje:

  I.R.C.E.M, 261 Avenue des nations Unies, B.P 149, 59672 ROUBAIX CEDEX

  www.ircem.com

 • Jaki jest czas pracy pracownika zatrudnionego w prywatnym domu?

  Ustawowy czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin to 40 godzin tygodniowo.

  Pracownik, który pracuje mniej niż 40 godzin tygodniowo (174 godziny miesięcznie) jest zatrudniony w niepełnym wymiarze.

  Pracownik ma prawo do jednego dnia odpoczynku w ciągu tygodnia.

 • Jaki jest maksymalny wymiar czasu pracy w prywatnym domu?

  Pracodawcy nie objęciogólnokrajowym układem zbiorowym mają prawo zatrudniać 1 osobę na:

  • 48 godzin tygodniowo, w tym 8 godzin nadliczbowych;
  • 44 godziny tygodniowo średnio w ciągu 12 kolejnych tygodni.

  Pracodawcy objęci ogólnokrajowym układem zbiorowym mają prawo zatrudniać 1 osobę na:

  • 50 godzin tygodniowo, w tym 10 godzin nadliczbowych – ( w wyjątkowych przypadkach
   i w krótkim okresie czasu);
  • 48 godzin średnio w ciągu 12 kolejnych tygodni, (w tym 8 godzin nadliczbowych).
 • Uwaga

  Jeżeli pracownik ma kilku pracodawców, jego dzienny czas pracy nie może przekraczać 10 godzin.

 • Jak oblicza się czas pracy?

  W niektórych przypadkach (np. opieka nad dzieckiem lub osobą starszą) czas pracy pracowników zatrudnionych w prywatnych domach dzieli się na:

  • czas faktycznie wykonywanej pracy;
  • godziny odpowiedzialnej obecności (heures de présence responsable).
 • Czym są godziny odpowiedzialnej obecności?

  Godziny odpowiedzialnej obecności (heures de présence responsable) to czas, który pracownik, obecny w domu u pracodawcy, może poświęcić dla siebie (na odpoczynek, oglądanie telewizji, lekturę). Ma jednak obowiązek pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę.

  Godziny odpowiedzialnej obecności powinny być przewidziane w umowie o pracę opiekuńczą.

  Jedna godzina odpowiedzialnej obecności jest równoważna godziny faktycznie wykonywanej pracy
  (40 minut).

 • Czy dni świąteczne są płatne?

  Jedynie święto 1 Maja jest wynagradzane przez pracodawcę, jeżeli wypada w dzień pracy zatrudnionego.

  Pracownik nie ma prawa do innych dni świątecznych. Jeżeli święto wypada w dzień jego pracy, a pracodawca zwolni go w tym dniu od świadczenia pracy, to obowiązany jest zapłacić pracownikowi za ten dzień.

 • Jakie korzyści odnosi indywidualny pracodawca, który zadeklaruje pracownika w CESU?

  Pracodawca może mieć prawo do redukcji podatkowej lub kredytu podatkowego.

  Pod koniec roku kalendarzowego CNCESU wysyła pracodawcy deklarację podatkową (attestation fiscale), którą pracodawca dołączy do rocznego zeznania podatkowego. Może uzyskać w ten sposób zniżkę w wysokości 50% sumy, którą wydał na pensje pracownika i składki socjalne, w granicach wyznaczonego przez państwo limitu rocznego. Limit ten jest wyliczony na podstawie sytuacji osobistej pracodawcy.

  Pracodawca, który ma więcej niż 70 lat, może być zwolniony ze składek, których jest płatnikiem (part patronale).

 • Do czego jest zobowiązany pracownik, który chce złożyć wymówienie?

  Pracownik powinien powiadomić pisemnie pracodawcę o rezygnacji z pracy.

  Pracownika obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

  • 1 tydzień, jeżeli pracował mniej niż 6 miesięcy;
  • 2 tygodnie, jeżeli pracował dłużej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 2 lata;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracował dłużej niż 2 lata u tego samego pracodawcy.
 • Uwaga

  Pracodawcę, który postanowił rozwiązać umowę o pracę obowiązują przepisy wynikające z kodeksu pracy (Code de travail).

 • Jakie są prawa pracownika w przypadku zgonu pracodawcy?

  Z mocy prawa, w dniu zgonu pracodawcy wygasa umowa o pracę i rozpoczyna się okres wypowiedzenia.

  Pracownik powinien otrzymać:

  • ostatni odcinek płacy, świadectwo pracy i zaświadczenie do urzędu pracy;
  • odprawę pieniężną (indemnité de licenciement) obliczoną zgodnie z nabytymi prawami
   w oparciu o długość okresu pracy i wysokość wynagrodzenia;
  • wynagrodzenie za okres wypowiedzenia (indemnité de préavis);
  • ekwiwalent za zaległy urlop płatny.
 • Uwaga

  Pracownik opłacany przez CESU może zalogować się na stronie tej instytucji www.cesu.urssaf.fr Będzie mógł sprawdzać deklaracje złożone przez praco­dawcę, drukować swoje zaświadczenia o zatrudnieniu, zmodyfikować adres zamieszkania w przypadku przeprowadzki.