• Kim jest pracownik oddelegowany?

  Pracownik oddelegowany jest to osoba zatrudniona w jednym państwie, na przykład w Polsce i wysłana tymczasowo do pracy do innego państwa, na przykład do Francji.

  Pracownik oddelegowany nie jest w podroży służbowej i nie ma praw do diet.

 • Jakie są ogólne zasady delegowania pracowników z Polski
  do Francji?

  Maksymalny okres delegowania pracownika do pracy w kraju Unii Europejskiej to 24 miesiące.

  Tylko pracownicy zatrudnieni co najmniej od miesiąca w danym przedsiębiorstwie mogą zostać delegowani do pracy za granicę.

  Te same przepisy dotyczą Polaków pracujących na własny rachunek w Polsce, którzy zamierzają udać się do Francji, by prowadzić tam działalność tymczasowo.

  Praca wykonywana we Francji musi być podobna do działalności prowadzonej w Polsce. Przed „samodelegowaniem” działalność powinna być prowadzona co najmniej od dwóch miesięcy.

  Przedsiębiorstwo wysyłające pracownika do wykonywania zawodu regulowanego we Francji (m.in. lekarza, architekta, taksówkarza, agenta ubezpieczeniowego) powinno dysponować zaświadczeniami, zezwoleniami, innymi dokumentami lub dyplomami wymaganymi we Francji do wykonywania tych zawodów.

 • Jakie są zasady delegowania w zakresie opieki zdrowotnej?

  Polski pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracowników delegowanych z Polski w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Przed delegowaniem, polski pracodawca ma obowiązek złożenia do ZUS-u wniosku o wydanie formularza A1. Dokument ten potwierdza podleganie polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego i pozwala na uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  Usługi medyczne są refundowane przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

   

 • Jakie są zasady wynagradzania pracownika delegowanego?

  Pracodawca jest zobowiązany do wynagradzania pracownika delegowanego do Francji według stawek francuskich. Oznacza to, że wynagrodzenie podstawowe nie może być niższe niż SMIC, a godziny nadliczbowe muszą być płatne wg stawek – 25% więcej za pierwsze 8 godzin pracy, a 50% więcej za następne godziny).

  W przypadku okresu delegowania do pracy we Francji dłuższego niż 1 miesiąc pracownicy powinni otrzymywać:

  • wynagrodzenie w trybie miesięcznym;
  • odcinek wypłaty lub inny równoważny dokument, przetłumaczony na język francuski i zawierający poniższe dane: wysokość pensji brutto i netto w walucie euro, liczbę przepracowanych godzin (ustawowych i nadliczbowych), świadczenia w naturze, premie, przynależność do kasy urlopów płatnych i przestoju urlopów z tytułu czas przestoju spowodowany warunkami atmosferycznymi, odwołanie do układu zbiorowego.
 • Uwaga

  Pracodawca powinien zwrócić pracownikowi dodatkowe wydatki poniesione w związku z delegowaniem (koszty podróży, zakwaterowania itp.)

 • Jakie są prawa pracownika delegowanego w zakresie czasu pracy
  i urlopów?

  W kwestii czasu pracy i urlopów płatnych, urlopów okolicznościowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich obowiązują przepisy francuskie.

  Czas pracy pracownika delegowanego to 35 godzin tygodniowo, maksymalnie 10 godzin dziennie lub 48 godzin tygodniowo. Jeżeli pracownik delegowany pracuje więcej godzin, niż przewiduje to francuskie prawo pracy, wówczas jego wynagrodzenie będzie wyższe, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacić mu godziny nadliczbowe.

  Pracownik delegowany ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego według francuskich przepisów, czyli 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc.

 • Jakie są przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, higieny w miejscu pracy oraz opieki medycznej ?

  Pracodawca ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscach pracy biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe (praca na wysokościach, hałas itp.)

  Pracownicy delegowani do Francji mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia pracy w przypadku wystąpienia poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia.

  Pracownicy, którzy zostali poddani badaniom lekarskim w Polsce, nie muszą ponownie wykonywać badań lekarskich wymaganych przed podjęciem pracy we Francji. Natomiast podczas delegowania, pracownicy będą obowiązani stawiać się na okresowe badania lekarskie wg przepisów francuskich.

  Pracownicy delegowani korzystają w okresie delegowania do pracy we Francji z usług służb medycyny pracy przedsiębiorstwa przyjmującego.

 • W którym kraju pracownik delegowany pobiera świadczenia rodzinne i zasiłek dla bezrobotnych?

  Pracownik delegowany nie ma prawa do francuskich zasiłków z CAF. Ma prawo do polskich świadczeń rodzinnych niezależnie od tego, czy członkowie jego rodziny mieszkają w Polsce czy we Francji.

  W przypadku utraty pracy, pracownik delegowany ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce. Jeżeli jednak zmienił państwo zamieszkania z Polski na Francję, może być uprawniony do uzyskania tych świadczeń we Francji.

 • Uwaga

  Do pracowników delegowanych nie mają zastosowania przepisy francuskiego prawa pracy dotyczące zawarcia i rozwiązania stosunku pracy, reprezentacji personelu, szkolenia zawodowego i zabezpieczeń społecznych. W tych kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.