MEROSTWO

MAIRIE

Jakie sprawy można załatwić w merostwie?

Dokumenty administracyjne:

 • zgłoszenie narodzin dziecka (déclaration de naissance),
 • akt urodzenia (acte de naissance),
 • oświadczenie o uznaniu dziecka (reconnaissance de paternité),
 • zgłoszenie zgonu (déclaration de décès),
 • akt zgonu (acte de décès),
 • pozwolenie na budowę (permis de construire),
 • poświadczenie podpisu (authentification de signature).

Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 0 do 3 lat:

 • zapisy do żłobka (petite enfance).

Uwaga!

Podanie najlepiej złożyć na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka.

Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 3 lat:

 • zapisy do szkoły podstawowej (affaires scolaires),
 • zapisy do organizacji sportowych, kulturalnych i oświatowych (domów kultury i rekreacji – maisons du quartier, centre des loisirs).

Uwaga!

Zapisy do gimnazjum (collège) i liceum (lycée) przeprowadzane są w szkołach.

Sprawy dotyczące pracy i szkoleń zawodowych

Większość merostw posiada Dział Pracy i Szkoleń (SEF – Service emploi formation), który zajmuje się pomocą dla bezrobotnych. Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z telefonu i Internetu przy szukaniu pracy.

Sprawy dotyczące pomocy socjalnej

We wszystkich sprawach związanych z otrzymaniem pomocy socjalnej należy zwracać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (CCAS – Centre communal d’action sociale). Ośrodkiem zarządza merostwo, które współpracuje z innymi instytucjami, na przykład z Kasą Świadczeń Rodzinnych (CAF).

Sprawy dotyczące mieszkania

 • W Dziale Mieszkań Socjalnych (SLog – Service du logement) można złożyć podanie o przyznanie lokalu socjalnego.
 • W Dziale Higieny i Zdrowia (SCHS – Service communal d’hygiène et de santé) można złożyć prośbę o ocenę warunków mieszkaniowych.

OPIEKA DLA DZIECI PRACUJĄCYCH RODZICÓW

Jak gminy organizują we Francji opiekę dla dzieci pracujących rodziców?

Gminy zarządzają:

 • żłobkami publicznymi (crèches collectives),
 • żłobkami rodzinnymi (crèches familiales),
 • żłobkami kilkugodzinnymi, zwanymi haltes-garderies.

Instytucje te przyjmują dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 3 lat (do czasu przejścia dziecka do przedszkola).

Prawo do ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym lub rodzinnym mają rodzice pracujący lub zapisani do urzędu pracy. Żłobki kilkugodzinne, zwane halte garderie, przyjmują również dzieci niepracujących rodziców.

Jak zapisać dziecko do żłobka publicznego (crèche collective)?

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka publicznego należy złożyć w merostwie najlepiej na kilka miesięcy przed narodzinami dziecka. Po jego urodzeniu należy potwierdzić zapis.

Co to są żłobki rodzinne (crèches familiales)?

Są to żłobki mieszczące się w prywatnych mieszkaniach. Przyjmują maksymalnie 4 dzieci.

Opiekunka posiada uprawnienia do opieki nad małymi dziećmi i odpowiednie warunki mieszkaniowe. Ma podpisaną umowę z merostwem.

Lista żłobków rodzinnych znajduje się w każdym merostwie oraz w Ośrodkach Ochrony Matki i Dziecka (PMI – Protection maternelle et infantile). Znalezienie takiego żłobka jest zadaniem rodziców.

Co to są żłobki kilkugodzinne (haltes-garderies)?

W miejscach tych dzieci przyjmowane są tylko na kilka godzin, raz lub kilka razy w tygodniu. W halte-garderie nie ma stołówek. Dziecko powinno więc przyjść do żłobka z własnym posiłkiem. Niektóre gminy ograniczają prawo do korzystania z tej usługi (1,5 dnia na tydzień, na przykład 3 przedpołudnia).

Co to są ogródki dziecięce (jardins d’enfants)?

Są to miejsca, w których dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 6 lat), przebywając z rówieśnikami, uczą się życia w grupie. Ogródki dziecięce są zarządzane przez gminy lub przez zarządy mieszkaniowe bloków socjalnych – OPHLM (Office public des habitations à loyer modéré). Lokatorzy mieszkań socjalnych mają pierwszeństwo do zapisu swoich dzieci do tych struktur.

Uwaga!

Ogródki dziecięce nie są odpowiednikiem tradycyjnego żłobka czy przedszkola.

Na jakich zasadach funkcjonują świetlice przyszkolne (garderies périscolaires)?

Znajdują się one w każdym przedszkolu i w każdej szkole podstawowej. Przyjmują od godziny 7.30 (dzieci przebywają w nich do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych) oraz po zakończeniu lekcji, od 16.30 do 18.30 (dzieci oczekują tam na powrót rodziców z pracy). Zapisy do świetlicy są przeprowadzane w merostwie.

Jakie struktury zapewniają dzieciom opiekę w środy i podczas wakacji szkolnych?

Dzieci można zapisać do ośrodków rekreacyjnych (centres aérés). Są one otwarte w środy i podczas wakacji szkolnych, w godzinach od 8.20 do 18.30. Zapisy najczęściej prowadzone są przez dyrektora ośrodka.

Uwaga!

Opłaty za żłobki publiczne, rodzinne, ogródki dziecięce, świetlice i ośrodki rekreacyjne są obliczane na podstawie rozliczenia podatkowego i pobierane w merostwie.

Przykład

Barbara i Michał mają 1 dziecko. Kuba ma 10 lat i chodzi do szkoły podstawowej. Codziennie w drodze do pracy Michał zaprowadza syna do świetlicy na godzinę 7.30 do świetlicy. Przedpołudniowe zajęcia szkolne zaczynają się o 8.30, a kończą o 11.30. Przerwa obiadowa trwa 2 godziny. Kuba je obiad w stołówce szkolnej, a potem bawi się na podwórku szkolnym pod opieką wychowawcy. O 13.30 rozpoczynają się zajęcia popołudniowe. Po lekcjach, o 16.30 Kuba wraca do świetlicy, gdzie odrabia prace domow (études), czekając na rodziców. Środę (dzień wolny od zajęć lekcyjnych) spędza w ośrodku rekreacyjnym (centre aéré). Rodzice Kuby płacą za opiekę nad synem oraz posiłki około 120 € miesięcznie.

Czym zajmują się ośrodki opieki nad matką i dzieckiem – PMI (Protection maternelle et infantile)?

 • Proponują darmową wyspecjalizowaną opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem do 6. roku życia (między innymi: badania lekarskie – ginekolog, położna, pediatra, okresowe bilanse zdrowia dziecka i  obowiązkowe szczepienia).
 • Wspomagają rodziców w procesie wychowania dziecka, organizują spotkania z psychologiem, udzielają porad dotyczących między innymi żywienia i profilaktyki w zakresie zdrowia.
 • Udzielają porad z zakresu zapobiegania ciąży, jej planowania i wyboru środków antykoncepcyjnych.
 • Informują o zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową i w razie potrzeby kierują na bezpłatne anonimowe badania i leczenie.
 • Organizują szkolenia dla opiekunek do dzieci.
 • Wydają zezwolenia na otwieranie żłobków rodzinnych.
 • Kontrolują instytucje zajmujące się opieką nad małymi dziećmi.

Kto może skorzystać z bezpłatnych usług PMI?

Między innymi:

 • kobiety w ciąży, nawet nieubezpieczone,
 • przyszli rodzice oraz rodzice małych dzieci,
 • małżeństwa oraz pary pozostające w związkach partnerskich,
 • młodzież.

Uwaga!

Spotkania z pediatrą, kontrola wagi i wzrostu, a także szczepienia są bezpłatne do 6. roku życia, nawet dla dzieci nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

Przykład

Agnieszka przyjechała do Francji w 4. miesiącu ciąży. Jej mąż nie miał jeszcze francuskiego ubezpieczenia. Trafiła do PMI. Ginekolog zbadał ją, wystawił potrzebne dokumenty i skierował do szpitala położniczego (maternité), do asystentki socjalnej, która pomogła jej w uzyskaniu tymczasowego ubezpieczenia AME. Agnieszka mogła więc korzystać bezpłatnie z badań w szpitalnej poradni dla kobiet ciężarnych maternité i nie miała kłopotów z opłaceniem porodu. Po wyjściu ze szpitala zarejestrowała noworodka w poradni PMI. Agnieszka nadal korzysta z tej poradni pomimo że jej mąż znalazł pracę i cała rodzina jest już objęta ubezpieczeniem w Sécurité sociale.

Ważne adresy

Informacje dla rodziców spodziewających się potomstwa oraz wychowujących dzieci do 6. roku życia:

Informacje o funkcjonowaniu PMI w Paryżu:

Jak gmina organizuje życie kulturalne i sportowe?

Co roku, na początku września, merostwa organizują Dzień Stowarzyszeń Kulturalno-Oświatowych i Sportowych (Journée des associations), podczas którego można dowiedzieć się, jakie formy aktywności są proponowane w danej gminie lub dzielnicy.

 • W wielu gminach znajdują się ośrodki kultury i rekreacji (centre des arts et loisirs), które organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – imprezy artystyczne, wystawy, festiwale, warsztaty, plenery itp.
 • W prawie każdej gminie znajduje się biblioteka, szkoła muzyczna itp.
 • Gminy często dysponują też obiektami sportowymi (na przykład halą sportową .– gymnase, basenem – piscine).

Uwaga!

Opłaty za udział w zajęciach artystycznych i sportowych są obliczane według dochodów rodziny.

POLICJA MIEJSKA I PAŃSTWOWA

POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE

Jak wezwać policję?

Telefonicznie:

17 numer policji we Francji

122 europejski numer alarmowy; wybierając ten numer uzyskuje się połączenie z najbliższą jednostką straży pożarnej lub policji. Połączenie jest bezpłatne, można je zrealizować z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, niezależnie od stanu konta telefonu.

Czym jest Policja Miejska?

Policja Miejska jest jedną z trzech formacji, które czuwają nad porządkiem publicznym we Francji (wraz z Policją Państwową i Żandarmerią). Jest utrzymywana przez gminę i podlega bezpośrednio merowi. Wspomaga go w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Czym jest Policja Państwowa?

Policja Państwowa podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców.

Jakimi sprawami zajmuje się Policja Miejska?

 • Czuwa nad porządkiem i czystością na terenie gminy (na przykład przeprowadza akcje przeciw składaniu śmieci, niebezpiecznych substancji i przedmiotów w niedozwolonych miejscach).
 • Nakłada mandaty za parkowanie w niedozwolonych miejscach.
 • Interweniuje w konfliktach pomiędzy sąsiadami (na przykład zakłócanie ciszy nocnej).
 • Pomaga ofiarom przestępstw i wypadków.
 • Pomaga w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.
 • Współdziała w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Co to jest oświadczenie main courante?

Oświadczenie (main courante) można złożyć w komisariatach Policji Miejskiej lub Państwowej. Jest to opis wydarzenia. W oświadczeniu tym opisuje się na przykład: konflikt pomiędzy sąsiadami (zakłócanie ciszy nocnej), otrzymywanie telefonów z pogróżkami, anonimowych listów, opuszczenie domu przez współmałżonka, przemoc w rodzinie.

Dokument ten nie jest skargą (skargę można złożyć tylko w komisariacie Policji Państwowej). Jest on rejestrowany przez Policję, zostaje nadany mu numer i może być użyty w późniejszej procedurze sądowej, na przykład w sprawie
rozwodowej.

W jakich sprawach trzeba zwrócić się do Policji Państwowej?

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów, karty kredytowej, telefonu komórkowego itp.

 • Należy udać się do najbliższego komisariatu Policji Państwowej.
 • Każdy posterunek policji ma obowiązek przyjąć zgłoszenie.
 • Na komisariacie policjant sporządza protokół (procès verbal) i wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu (récépissé de déclaration).
 • Zaświadczenie o utracie dokumentów jest potrzebne między innymi przy wyrabianiu nowych czy kontroli drogowej. Policja, wykorzystując swoje systemy ewidencyjne i rejestry operacyjne, może sprawdzić tożsamość osoby, nawet wtedy gdy nie posiada ona żadnego dokumentu.
 • Jeśli utrata dokumentów jest związana z przestępstwem lub wykroczeniem, policjant sporządza protokół, a następnie przekazuje sprawę organowi powołanemu do ścigania przestępców.

 

W przypadku pobicia, napaści itp.

 • Należy udać się na obdukcję lekarską.
 • Należy złożyć skargę w najbliższym komisariacie (komisariaty posiadają
  formularze w języku polskim).
 • Skarga zostaje przekazana do Prokuratora Republiki Francuskiej (Procureur de la République), który decyduje o dalszym postępowaniu.
 • Niezależnie od decyzji prokuratora można wystąpić o odszkodowanie do
  komisji przyznającej odszkodowania ofiarom przestępstw – CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) – przy sądzie okręgowym.

STRAŻ POŻARNA

SAPEURS-POMPIERS

Jak wezwać straż pożarną?

Telefonicznie:

18 numer straży pożarnej we Francji

122 europejski numer alarmowy; wybierając ten numer uzyskuje się połączenie z najbliższą jednostką straży pożarnej lub policji. Połączenie jest bezpłatne, można je zrealizować z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, niezależnie od stanu konta telefonu.

W jakich sytuacjach interweniuje straż pożarna we Francji?

Są to między innymi:

 • pożary mieszkań, lasów,
 • wypadki drogowe,
 • wypadki w pracy i w domach prywatnych,
 • usuwanie gniazd pszczół, os i szerszeni,
 • ulatnianie się gazu,
 • ratowanie zwierząt,
 • zatrucia (zaczadzenie, zatrucie oparami gazów trujących, przedawkowanie leków itp.),
 • podtopienia, porażenia prądem,
 • zatrzymanie pracy serca.

Uwaga!

Straż pożarna jest przeszkolona do udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub pomocy medycznej w miejscach, gdzie służby te nie mogą dotrzeć oraz do przetransportowania poszkodowanych do szpitala.

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć dyspozytorowi straży pożarnej?

Między innymi należy:

 • podać swoje imię i nazwisko,
 • zwięźle opisać zdarzenie,
 • podać dokładny adres/lokalizację zdarzenia,
 • potwierdzić numer telefonu, z którego się dzwoni.

Uwaga!

Rozmowy z dyspozytorem są nagrywane. Wezwanie straży pożarnej bez przyczyny może zostać ukarane mandatem.

Ważne adresy

  Police et Gandarmerie

   Policja Państwowa i Żandarmeria

 •  17 (bezpłatny numer alarmowy)

   Informacje administracyjne

  Allô service public

 • 3939 (połączenia z Francji);
 • +33 (0)1 73 60 39 39 (połączenia zagraniczne)

    linia czynna w godzinach od 8.00 do 20.00

Spis treści