4.1Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski lub innego kraju UE do Francji
Maintien des allocations
chômage perçues en Europe

Osoba, która uzyskała prawo do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych w Polsce lub w innym państwie UE, a chce poszukiwać pracy we Francji, może przenieść te świadczenia do Francji.

 • Jakich formalności należy dopełnić, aby przenieść zasiłek dla bezrobotnych uzyskany w Polsce (lub innym państwie UE) do Francji?

  Bezrobotny z prawem do zasiłku powinien być zarejestrowany od przynajmniej 4 tygodni w urzędzie pracy w kraju, który zamierza opuścić i poszukiwać aktywnie pracy we Francji.

  Przed wyjazdem do Francji powinien uzyskać z urzędu pracy dokument europejski U2 (zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych).

  W ciągu 7 dni po przyjeździe do Francji bezrobotny ma obowiązek zarejestrować się we francuskim urzędzie pracy i zastosować do procedur wymaganych przez francuskie służby zatrudnienia.

 • Kto i na jakich zasadach wypłaca zasiłek transferowany?

  Zasiłek wypłacany jest przez instytucję właściwą państwa, z którego jest transferowany na konto bankowe bezrobotnego.

  Bezrobotny zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń przez trzy miesiące od dnia wyjazdu. W wyjątkowych wypadkach właściwy urząd pracy może przedłużyć wypłacanie zasiłku, maksymalnie do sześciu miesięcy.

  Aby przedłużyć okres transferu zasiłku, należy złożyć wniosek przed upływem
  3 miesięcy, w instytucji która przyznała prawo do zasiłku.

 • Uwaga

  Jeżeli bezrobotny nie znajdzie pracy we Francji w ciągu 3 miesięcy (lub w ciągu 6. w szczególnych przypadkach), jest obowiązany wrócić do kraju, w którym był ostatnio zatrudniony, aby zachować nabyte tam prawo do świadczeń dla bezrobotnych.

  Składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od wypłacanego zasiłku są opłacane w kraju wypłacającym zasiłek.

 • Jakie są prawa bezrobotnego, którego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce w różnych krajach Unii Europejskiej?

  Osobie tej przysługuje prawo do sumowania okresów zatrudnienia. Zostaną one wzięte pod uwagę przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

  Dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia, pracy na własny rachunek i zatrudnienia jest dokument PD U1(potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia),o który bezrobotny może sam wystąpić do urzędu pracy w państwie ostatniego zatrudnienia.

 • Które państwo jest właściwe do wypłacania „unijnego” zasiłku?

  Państwem właściwym do przyznania i wypłacania zasiłku jest na ogół państwo ostatniego zatrudnienia.

4.2Zasiłek dla bezrobotnych
Allocation d’aide au retour a l’emploi – ARE)

We Francji, zasiłek dla bezrobotnych nazywany ARE jest zasiłkiem z tytułu pomocy w powrocie do zatrudnienia .

 • Kto ma prawo do pobierania AREwe Francji?

  Prawo do ARE ma każdy, kto przepracował we Francji co najmniej 122 dni (4 miesiące) lub 610 godzin w ciągu ostatnich 28 miesięcy, (36 miesięcy, osoba w wieku ponad 50 lat) i spełnia następujące warunki:

  • pozostaje bez pracy z jednej z poniższych przyczyn:
   • zwolnienia z pracy (bez względu na przyczynę i motyw);
   • rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron;
   • ukończenia pracy na czas ograniczony;
  • zarejestrował się w urzędzie pracy (Pôle emploi);
  • jest zdolny do podjęcia pracy;
  • nie dysponuje prawem do pełnej emerytury;
  • aktywnie poszukuje pracy.
 • Czy dymisja bez podania przyczyn zamyka ostatecznie prawo do ARE?

  Osoba, która wypowiedziała umowę o pracę i poszukuje innej pracy, może po 121 dniach bezrobocia złożyć wniosek do Komisji zasiadającej przy urzędzie pracy (Instance Paritaire Régionale) o przyznanie zasiłku ARE. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające aktywne poszukiwanie pracy. Komisja ta może przyznać ARE od 5 miesiąca bezrobocia.

 • Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się w urzędzie pracy
  po utracie zatrudnienia?

  Do urzędu pracy należy się zgłosić przed upływem roku od momentu utraty pracy. Rejestracji wstępnej można dokonać telefonicznie 39 49 lub przez Internet www.pole-emploi.fr Urząd pracy wyznacza datę i godzinę spotkania z doradcą zawodowym (conseiller professionnel).

  Na spotkaniu doradca do spraw zawodowych sprawdzi czy bezrobotny posiada komplet wymaganych dokumentów do uzyskania allocation d’aide au retour a l’emploiARE:

  • wypełniony na stronie internetowej i wydrukowany wniosek (inscription comme demandeur d’emploi);
  • fotokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu – carte de résident);
  • fotokopię legitymacji ubezpieczenia zdrowotnego Carte Vitale, jeżeli się ją posiada lub zaświadczenie o przynależności do ubezpieczenia społecznego, jeżeli bezrobotny posiada numer prowizoryczny;
  • zaświadczenie od pracodawcy przeznaczone dla urzędu pracy;
  • RIB lub RIP (dokument z danymi banku).
 • Jaka jest wysokość zasiłku ARE?

  Wysokość zasiłku ARE zależy od wysokości zarobków przed utratą pracy i długości okresu zatrudnienia.

  Obliczane jest najpierw średnie wynagrodzenie dzienne (SJR).

  Jest ono ilorazem sumy wynagrodzeń brutto (łącznie z premiami) z okresu zatrudnienia branym pod uwagę do wyliczania ARE iilością dni przepracowanych w tym czasie.

  Istnieją dwa sposoby wyliczania zasiłku ARE:

  • 40,4% średniego wynagrodzenia dziennego (SJR) do którego jest dodawana część stała w wysokości 11,72 € dziennie (od 01/07/2014);
  • 57,4% średniego wynagrodzenia dziennego.

  Urząd pracy wybierze korzystniejszy dla bezrobotnego sposób wyliczania zasiłku.

  Wysokość ARE nie może być niższa niż 57,4% i wyższa niż 75% SJR

  Wysokość ARE nie może być niższa niż 28,58 € dziennie.

 • Uwaga

  Osoba, która pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma zasiłek przeliczony proporcjonalnie do wypracowanych godzin.

 • Jak długo można pobierać zasiłek ARE?

  Długość wypłacania zasiłku zależy od czasu zatrudnienia przed utratą pracy. Za każdy przepracowany dzień przysługuje dzień zasiłku. Maksymalny czas pobierania zasiłku wynosi 730 dni (2 lata) dla bezrobotnych poniżej 50 roku życia i 1 095 dni (3 lata) dla osób po 50. roku życia. Do ustalenia liczy się data zakończenia umowy o pracę, koniec okresu wypowiedzenia).

  Osoba, która nie nabyła praw do pełnej emerytury, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek ten może pobierać aż do osiągnięcia prawa do pełnej emerytury (maintien de l’indemnisation) jeżeli jest beneficjentem ARE od 1 roku lub dłużej i spełnia następujące warunki:

  • posiada 12 lat składkowych na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia;
  • wypracowała 100 kwartałów emerytalnych;
  • pracowała przez 1 rok nieprzerwanie lub 2 lata z przerwami w ciągu 5 lat przed
   rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Jakie są zasady wypłacania zasiłku dla bezrobotnych?

  Zasiłek jest wypłacany miesięcznie, z dołu. Jest to zasiłek dzienny, więc jego wysokość zależy od ilości dni kalendarzowych w miesiącu (28, 29, 30, 31).

  Zasiłek nie jest wypłacany następnego dnia po ustaniu stosunku pracy.

  Bezrobotny otrzymuje pierwszą wypłatę po 7 dniach, po tzw. okresie karencji (période de carence). Okres karencji, czyli oczekiwania na wypłacanie zasiłku przedłuża się również w przypadku otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wysokość ekwiwalentu podzielonego przez wysokość średniego wynagrodzenia dziennego (SJR) daje dodatkową liczbę dni oczekiwania.

 • Uwaga

  Okres karencji przedłuża się również w przypadku otrzymania odprawki „supra légale” (wyższej niż przewidzianej przez prawo), maksymalnie 75 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych i 180 dni z innych przyczyn.

   

 • Czy beneficjent AREzachowuje prawo do świadczenia w przypadku zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego?

  W przypadku zwolnienia lekarskiego beneficjent ARE zachowuje prawo do zasiłku przez 14 dni. Jeżeli zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 14 dni, osoba jest uznana za niezdolną do pracy i zostaje skreślona z listy bezrobotnych. W takim przypadku traci prawo do ARE a kasa chorych wypłaca mu zasiłek chorobowy. Po powrocie do zdrowia należy ponownie dokonać rejestracji w urzędzie pracy.

  W przypadku macierzyństwa, ARE również zostaje zawieszone. Po urlopie macie­rzyńskim należy ponownie dokonać rejestracji.

  Ponownej rejestracji dokonuje się na stronie urzędu pracy  www.pole-emploi.fr

  Należy zalogować się na «votre espace personnel» następnie na «Ma réinscription”. Można również zarejestrować się ponownie telefonicznie pod numerem 39 49 lub bezpośrednio w urzędzie pracy, używając terminalu UNIDIALOG.

 • Czy bezrobotny – pobierający zasiłek ARE, traci do niego prawo w przypadku pojęcia pracy?

  Nabyte prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie zostaje utracone w przypadku podjęcia nowej pracy. W takim wypadku, wypłacanie zasiłku zostaje przedłużone o czas, na jaki podjęto pracę.

 • W jakiej wysokości wypłaca się zasiłek osobie, która podjęła pracę?

  Jeżeli wynagrodzenie za pracę jest niższe niż otrzymywane poprzednio, możliwe jest otrzymywanie części zasiłku, niezależnie od nowego wynagrodzenia. Nie wypłacana część zasiłku jest przeliczana na „dni zasiłkowe”, o które przedłuża się okres pobierania świadczenia.

  Jeżeli wynagrodzenie za nową pracę jest równe lub wyższe niż otrzymywane poprzednio, urząd pracy zawiesza zasiłek na czas świadczenia pracy. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy zasiłek zostanie wznowiony, jeżeli utrata pracy nie wynika z decyzji pracownika.

  Urząd pracy sumuje okresy aktywności zawodowej w czasie przyznanego prawa do zasiłku. Jeżeli beneficjent ARE wypracuje więcej niż 150 godzin, prawo do pobierania zasiłku zostaje przedłużone w proporcji: jeden dzień pracy = jeden dzień zasiłku.

   

  • Przykład:

  Jacek uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.

  Przez 4 miesiące pobierał zasiłek dla bezrobotnych (ARE).

  Następnie podjął pracę na czas określony – 2 miesiące, w pełnym wymiarze godzin. Otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak w poprzedniej firmie.

  Urząd pracy zawiesił wypłacanie zasiłku na dwa miesiące.

  Po wygaśnięciu umowy o pracę, urząd pracy wznowił wypłacanie zasiłku. Jacek w dalszym ciągu ma prawo do 8 miesięcy pobierania świadczenia dla bezrobotnych.

  3 miesiące później, Jacek ponownie znalazł zatrudnienie. Podjął pracę na czas określony – 3 miesiące, w pełnym wymiarze godzin. Otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak u swojego dawnego pracodawcy. Urząd pracy zawiesił wypłacanie zasiłku na okres 3 miesięcy.

  Po wygaśnięciu umowy CDD urząd pracy wznowił wypłacanie zasiłku na okres
  5 miesięcy. Przez 5 kolejnych miesięcy Jacek nie pracował i pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Po tym okresie jego prawa do zasiłku zostały wyczerpane. Urząd pracy zsumował czas trwania dwóch umów CDD Jacka (2+3 miesiące) i przedłużył prawo do pobierania zasiłku na 5 miesięcy.

  Wysokość zasiłku będzie wyliczona na podstawie wynagrodzeń z tych okresów.

  Szczegółowe informacje:

  www.unedic.org/nouvelle-convention/indemnisation-multi-employeur

 • Jakie są zasady kumulacji wynagrodzenia za pracę z zasiłkiem dla bezrobotnych?

  1 października 2014 weszły w życie przepisy promujące aktywność w powrocie do zatrudnienia. Obecnie możliwe jest sumowanie kwoty zasiłku i wynagrodzenia za pracę – do wysokości średniej miesięcznej pensji brutto, która była podstawą do wyliczenia zasiłku.

  Wyliczenie miesięcznego dochodu pracującego beneficjenta ARE:

  Wysokość zasiłku, do którego ma prawo beneficjent, jeżeli nie pracuje – 70% miesięcznego wynagrodzenia brutto = nowa wysokość zasiłku

  Niewypłacana część zasiłku (ze względu na podjęcie pracy) zostanie przeliczona na „dni zasiłkowe”. Prawo do zasiłku będzie przedłużone o ilość tych dni.

  • Przykład:

  Agnieszka pobiera 930 € zasiłku za 31- dniowy miesiąc bez pracy. W październiku zarobiła 600 € brutto. Otrzyma 510 € zasiłku dla bezrobotnych:

  930 € – 420 € = 510 €

  zasiłek ARE 70% z 600 €

  Dochód Agnieszki za październik wyniesie 600 € + 510 € = 1110 €.

  Szczegółowe informacje:

  www.unedic.org/node/7209

 • Jakie są prawa do zasiłku AREdla osób mających kilku pracodawców?

  Jeżeli pracownik, który ma kilku pracodawców, straci jedną posadę, to jego zasiłek wyliczony będzie na podstawie czasu trwania tego zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Zasiłek może być skumulowany z pozostałymi dochodami.

  Po utracie np. następnej pracy, urząd Pôle emploi obliczy zasiłek dla bezrobotnych z drugiego wynagrodzenia.

  Wysokość świadczenia będzie sumą dwóch wyliczonych zasiłków.

  Okres wypłacania świadczeń jest obliczany w następujący sposób:

  Wysokość pierwszego zasiłku x pozostające dni pobierania zasiłku + wysokość drugiego zasiłku x przyznane dni zasiłku

  Otrzymany wynik należy podzielić przez wysokość nowego zasiłku.

  Powyższa reguła obowiązuje od 1 października 2014 roku i dotyczy pracowników, którzy stracili pracę po tej dacie.

  Szczegółowe informacje:

  www.unedic.org/nouvelle-convention/indemnisation-multi-employeur

 • Jakie skutki pociąga za sobą niedokonanie aktualizacji lub niestawienie się na wyznaczone spotkanie?

  Beneficjent ARE, który nie dokonał aktualizacji zostaje automatycznie skreślony z listy osób poszukujących pracy. Skreślenie powoduje obowiązek ponownego przejścia procedury rejestracyjnej dla zainteresowanego.

  Jeżeli beneficjent ARE nie stawił się na wyznaczonym spotkaniu i nie usprawiedliwił, otrzyma list z ostrzeżeniem przed skreśleniem z urzędu pracy. Ma on 10 dni na złożenie wyjaśnień osobiście w urzędzie pracy lub listownie. Powody muszą być sprawdzalne, konkretne i przekonujące np. choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

  Nie można usprawiedliwić swej nieobecności drogą elektroniczną.

  Urząd pracy ma prawo wstrzymać wypłacanie zasiłku definitywnie lub tymczasowo. Ma prawo również zmniejszyć jego wysokość.

 • Uwaga

  Osoba, która nie może udać się na wyznaczone spotkanie, powinna uprzedzić o tym telefonicznie lub droga elektroniczną podając powód i dostarczyć dokument potwierdzający, np. zwolnienie lekarskie.

 • Czy beneficjent AREma prawo do płatnego urlopu?

  Beneficjent ARE ma prawo do 35 dni nieobecności w miejscu zamieszkania, w czasie roku kalendarzowego. Powinien zgłaszać do urzędu pracy każdą nieobecność dłuższą niż 6 dni. Najbezpieczniej zgłosić nieobecność przez Internet na stronie www.pole-emploi.frNależy zalogować się na «espace personnel», a następnie na «mon dossier».

 • Jakie zasiłki są przewidziane w przypadku, gdy bezrobotny wyczerpał prawa do AREi nie znalazł pracy?

  Osoba, która wyczerpała prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nadal poszukuje pracy, ma prawo do zasiłku solidarnościowego zwanego ASS jeżeli pracowała 5 lat w okresie 10 lat poprzedzających rozwiązanie kontraktu pracy.

  Osoba, która nie ma prawa do ASS, może wystąpić o pomoc jednorazową w wysokości 314,28 €.

  Bezrobotni, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą mieć prawo do świadczenia solidarnościowego zwanego RSA.

 • Czy bezrobotny może odmówić przyjęcia pracy oferowanej przez Pôle emploi?

  Podczas rejestracji w Pôle emploi, obowiązkiem poszukującego pracy jest przygotowanie Indywidualnego projektu dostępu do zatrudnienia (Projet personnalisé d’accès à l’emploi – PPAE). W tym dokumencie określa się optymalne warunki przyszłej pracy tj. oczekiwane wynagrodzenie, dopuszczalną odległość od miejsca zamieszkania czy czas pracy. Jeżeli oferta urzędu pracy jest zgodna z założeniami przedstawionymi w PPAE, poszukujący pracy nie może odmówić jej przyjęcia.

  Urząd pracy może zaproponować podjęcie zatrudnienia na warunkach podobnych, kierując się dobrem poszukującego pracy i zdrowym rozsądkiem.

  Można natomiast bez konsekwencji nie przyjąć oferty znacznie odbiegającej od podanych warunków.

  Szczegółowe informacje:

  www.pole-emploi.fr

  39 49